Tarieven


 

Algemeen

Ten aanzien van de tariefopbouw bij Notariskantoor Oudewater melden wij u graag dat onze tarieven worden opgebouwd aan de hand van de tijd die aan uw dossier wordt besteed.

Alle hieronder genoemde tarieven zijn de minimumtarieven die in rekening worden gebracht bij de gebruikte tijdsbesteding. Is het  meer, anders of ingewikkelder? Dan wordt het uurtarief in rekening gebracht.

 

Uurtarieven en leges
De uurtarieven variëren bij ons op kantoor van €85,00 exclusief omzetbelasting (voor de meeste medewerkers) tot maximaal €195,00 exclusief omzetbelasting per uur (ingaande 1 november 2022). Voor 2023 en 2024 komt zijn daar geen wijzigingen in doorgevoerd.


Bovendien zijn er nog kosten die door derden aan ons in rekening worden gebracht, die wij dan weer aan u in rekening dienen te brengen.

Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan kadasterkosten en bijvoorbeeld aan kosten die gemaakt worden bij de kamer van koophandel voor het aanvragen van uittreksels.

 

 

Om in grote lijnen te schetsen hoeveel dergelijke akten kosten:

 

Onroerend goed praktijk

Ons normale tarief voor een normale leveringsakte voor een normale woning of een hypotheekakte met een koopsom tot €1.000.000,00, zonder voorkeursrechten, optierechten of erfdienstbaarheden of zonder het opmaken van een koopovereenkomst is €475,00 exclusief omzetbelasting.

Heeft u een combinatie van een levering met hypotheek? Dan zijn de kosten €900,00 exclusief omzetbelasitng, kadasterkosten en leges.

 

Diezelfde akten kosten per stuk tot €2.000.000,00: €575,00 exclusief omzetbelasting en tot €3.000.000,00 is het €725,00 exclusief omzetbelasting.

 

Gaat het om een verdeling na scheiding of na ontbinding samenwoning? Dan is het tarief voor de akte van verdeling op basis van tijd (vaak komt dat uit op €650,00 exclusief omzetbelasting en exclusief kadasterkosten en verder conform een reguliere levering). 

 

Daar komt bij per persoon €17,50 exclusief omzetbelasting voor onderzoeken en doorberekende leges/kantoorkosten, €35,00 voor kadastrale recherches exclusief omzetbelasting per kadastraal perceel per levering of hypotheek en €8,22 exclusief omzetbelasting per akte voor het kwaliteitsfonds en hetgeen hieronder staat over negatieve rente.

 

Negatieve rente

Er is (soms) sprake van een opslag voor negatieve rente (berekend over een gemiddeld aantal dagen dat dat geld bij ons op de rekening staat) naast een exacte doorberekening van de negatieve rente die wordt verrekend met de waarborgsom (voor zover u een waarborgsom zou storten).

Per oktober 2022 is er in het geheel geen negatieve rente meer (maar het kan wel zijn dat er nog waarborgsommen of boedelgelden staan waar we dat nog over moeten rekenen, omdat die hier in die periode van negatieve rente nog stonden).

 

Die opslag is als volgt: voor transporten en hypotheken met een koopsom of hypotheeksom vermeerderd met de overdrachtsbelasting, tot:

€350.000: wordt de opslag €25 (exclusief omzetbelasting) tot dit bedrag en tussen dit bedrag en tussen 
€500.000: wordt de opslag €35(exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en
€650.000: wordt de opslag €45 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€800.000: wordt de opslag €55 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€950.000: wordt de opslag €65 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en 

€1.100.000: wordt de opslag €75 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€1.250.000: wordt de opslag €85 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€1.400.000: wordt de opslag €95 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€1.550.000: wordt de opslag €105 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€1.700.000: wordt de opslag €115 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€1.850.000: wordt de opslag €125 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€2.000.000: wordt de opslag €135 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€2.150.000: wordt de opslag €145 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€2.300.000: wordt de opslag €155 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€2.450.000: wordt de opslag €165 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€2.600.000: wordt de opslag €175 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€2.750.000: wordt de opslag €185 (exclusief omzetbelasting) en tussen dit bedrag en

€2.900.000: wordt de opslag €195,00.

(enzovoorts).

 

Overal waar staat BTW of omzetbelasting moet u rekening houden met 21%.

 

Wij behouden ons het recht voor om de helft bij de koper in rekening te brengen en de andere helft bij verkoper, omdat we na de levering juridisch het geld nog even moeten vasthouden voor de verkoper totdat 1 werkdag na de inschrijving bij het kadaster is gebleken dat de controles in orde zijn en we dan mogen uitbetalen.

 

Kadasterkosten

Dan komen daar bovenop nog kadasterkosten ter zake de inschrijving van die akte van levering of hypotheek (momenteel €94,50 als er sprake kan zijn van een KIKakte en anders €165,00 als dat niet mogelijk blijkt). Zie hieronder voor een totaaloverzicht.

 

Overbrugging

Heeft u een financiering nodig met een overbrugging op een huidige woning? Dan komen daar nog aan kosten bij: €121,00 inclusief omzetbelasting voor het opnemen in de akte van het onderpand en het onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid en het veelal vragen van toepassing bij de eerste hypotheekhouder en het rechercheren van dat overbruggingsonderpand.

Ook worden er dan extra kadasterkosten gerekend voor de kadastrale recherches (€35,00 exclusief omzetbelasting per kadastraal perceel dus €42,35 inclusief omzetbelasting). 

 

Royementskosten/doorhalingskosten

Bent u verkoper of lost u een hypotheek af? Dan rekenen we door: €130,00 exclusief omzetbelasting voor een doorhaling van een hypotheek (per hypotheek) (is €157,30 all in) en €160,00 exclusief omzetbelasting voor het doorhalen van een gedeeltelijke hypotheek (is €193,60 all inclusive).

Is er geen verkoop en is het een losse doorhaling (bijvoorbaald als de hypotheek is afgelost)? Dan zijn deze tarieven ook van toepassing maar komt er een opslag bij van €45,00 voor onderzoekskosten all inclusive per hypotheek (die onderzoekskosten zijn bij een oversluiting of een aankoop normaal namelijk in het tarief verwerkt).

 

Splitsing in appartementsrechten

We doen ook best veel splitsingen in appartementsrechten. Deze kosten komen niet voor op deze lijst. De kosten zijn doorgaans rond de €2.000,00 inclusief inschrijfkosten kadaster a €165,00 in 2024, en €269,00 voor het vaststelling van een complexaanduiding en het in depot geven van een tekening. Daarbij moet er vaak nog een splitsingstekening gemaakt worden en die kosten worden dan gevraagd aan een splitsingstekenaar (doorgaans rond de €800,00).

 

Volmacht

Een volmacht is nodig als u niet bij de levering of hypotheek aanwezig kunt zijn.

Een normale volmacht voor een levering kost €60,50.

Een volmacht voor een hypotheek moet bij notariële akte. De kosten daartoe zijn doorgaans €300,00.

 

Maatwerk?

Heeft u het registergoed niet zelf verkregen en komt het bijvoorbeeld uit een nalatenschap?

Dan kan het zijn dat we onderzoekskosten ter zake de nalatenschap bij de verkoper in rekening moeten brengen, alles weer op basis van tijdsbesteding.

 

Rechtspersoon

Is er een rechtspersoon of vennootschap onder firma of maatschap die koopt? Dan moeten we ook nog leges van de Kamer van Koophandel doorrekenen. Dat is €35,00 exclusief omzetbelasting per betrokken rechtspersoon

 

Koopovereenkomst

Wilt u dat we ook een koopovereenkomst maken?

Dan zijn de kosten dienaangaande vaak rond de €500,00 all inclusive extra (op basis van tijdsbesteding; het kan soms ook meer worden).

Wilt u een koopovereenkomst laten inschrijven voorafgaande aan de levering (ter bescherming veelal van een koper tegen beslagleggers en dergelijke)? Dan zijn de kosten €300,00 extra inclusief alle leges en kadasterkosten.

 

Overzicht en voorbeeld

Een volledig overzicht van alle tarieven vindt u helemaal onder dezelfde bladzijde.

Zie ook hierna onder familie: We hebben dus ook combinatietarieven.

Stel u bent starter en u gaat samenwonen. Als de transport en hypotheekakte via "KIK" kan zijn dan de kosten voor de levering met hypotheek €1.383,00.

Tekent u dezelfde dag een samenlevingscontract dan zijn de extra kosten niet €450,00 maar €400,00.

 

Goed van dienst

Wij hebben niet de ambitie om bij een aankoop de goedkoopste te zijn, wel de ambitie om u goed bij de aankoop van dienst te zijn!

 

Familiepraktijk: testament, levenstestament, samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden of schenkingen

Als richtijn voor alles wat we doen op de familiepraktijk geldt dat we doorgaans één akte, als het gaat om een samenlevingscontract, een testament of een levenstestament, proberen aan te bieden voor €450,00 en dan all inclusive. Een tweede akte kost €350,00, een derde akte €250,00 en zou er nog een vierde akte zijn dan kost die €150,00.

 

Huwelijkse voorwaarden beginnen bij €500,00 inclusief leges en BTW (maar daar komt dan weer griffieleges bij).

Dit kan doorgaans alleen als de tijdsbesteding is conform de gebruikelijke werkzaamheden.

Is het ingewikkelder of kost iets meer tijd? Dan moeten we additionele tijd in rekening brengen. 

 

Bij twee gelijkluidende akten zijn de kosten €800,00 all in (dan krijgt u dus €100,00 combinatiekorting).

 

Als u zowel een samenlevingscontract nodig heeft als twee testamenten of een andere combinatie heeft van drie akten op de familiepraktijk dan betaalt u dus €1.050,00 all inclusive.

 

Heeft u vier akten of meer nodig (denk aan twee gelijkluidende testamenten en twee gelijkluidende levenstestamenten?)? Dan betaalt u voor vier akten dus €1.200,00.

 

Het bovengemelde geldt niet voor schenkingen al dan niet op papier, daar zijn de kosten de eerste maal doorgaans €550,00 all inclusive en bij een vervolgschenking kan dat vaak wel weer voor €400,00 all in.

 

Dat geldt ook niet voor huwelijkse voorwaarden.

Die kosten zijn normaal €500,00 all inclusive met uitzondering van kosten voor de rechtbank ad €232,00 (dus totaal €732,00).

 

Wilt u alleen een testament of levenstestament herroepen zonder enige nieuwe bepalingen te maken?
Dan kan dat voor €220,00 per testament of levenstestament. Ook een kleine wijziging kan voor dit tarief (vaak ook niet voor minder in verband met af te dragen leges, tijd, bewaarkosten en kantoorkosten).

 

Tekent u ook op dezelfde dag een leveringsakte en/of hypotheekakte bij ons op kantoor?

Dan krijgt u nog eens €50,00 extra korting per akte (dus ook op de eerste akte) op bovenstaande tarieven op een samenlevingscontract al dan niet met testamenten en/of levenstestamenten, mits die dus ook op dezelfde dag getekend kunnen worden (het intakegesprek daartoe moet u dan al gehad hebben).  

 

Familiepraktijk: verklaring van erfrecht

Werkzaamheden op de familiepraktijk gaan ook aan de hand van tijdsbesteding.

De tarieven zijn op basis van gebruikelijk tijdsbesteding: 

- tot en met drie erfgenamen doorgaans alles bij elkaar doorgaans €650,00;

- tot en met zes erfgenamen doorgaans alles bij elkaar €750,00;

- tot en met negen erfgenamen doorgaans alles bij elkaar €850,00;

overigens nog exclusief eventuele leges die gemeenten voor onderzoekskosten aan ons in rekening brengen en exclusief legeskosten bij beneficiaire aanvaarding (2024: €155,00 per akte).

 

Is de tijdsbesteding hoger dan gebruikelijk? Dan dienen we het meerdere in rekening te brengen.

 

Wilt u een verklaring van erfrecht  laten inschrijven bij het kadaster?

Dan willen we eerst echt nagaan of dat mogelijk is en of er geen andere verervingen of scheidingen vergeten zijn. Kan dat? Dan zijn de additionele kosten €60,50 all inclusive.

 

Familiepraktijk: boedelbehandeling

Behandeling van nalatenschappen doen wij op basis van tijdsbesteding.

Zie hierboven de kosten ter zake het opstellen van een verklaring van erfrecht. 

 

Als richtprijs voor een aangifte erfbelasting of een aangifte Inkomstenbelasting moet u rekening houden met €800,00 tot €1.000,00 all inclusive en als wij gelden verdelen als boedelnotaris met erfgenamen houdt u dan voor die akte (van verdeling met rekening en verantwoording) rekening met €2.500,00 tot €5.000,00 aan kosten, all inclusive en op basis van tijdsbesteding.

 

Onderneming- en rechtspersonenpraktijk: oprichting, aandelenoverdrachten en statutenwijzigingen

Als u een rechtspersoon wilt oprichten zijn de kosten doorgaans €950,00 per oprichting of het nou een stichting, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een vereniging is en steeds mits er niet meer oprichters of bestuurders zijn dan drie.

 

Die kosten voor een statutenwijziging of een levering van aandelen zijn doorgaans ook rond die €950,00 all inclusive.

 

Brengt u een onderneming of andere goederen in ter volstorting van het kapitaal bij die oprichting van die vennootschap? Dan zijn de kosten per inbreng €400,00 extra als er geen sprake is van onroerend goed en €800,00 als er wel sprake is van onroerend goed, all inclusive.

 

Voor coöperaties, naamloze vennootschappen of het vastleggen van afspraken omtrent een maatschap of een vennootschap onder firma kunt u dezelfde tarieven aanhouden als richtprijzen, maar dat kan op basis van tijdsbesteding ook meer worden. 

 

Deze kosten zijn inclusief alle leges en omzetbelasting (BTW ondernemers kunnen van dit bedrag ongeveer 21% aftrekken).

 

Onderneming- en rechtspersonenpraktijk: fusies en splitsing

Fusies en splitsingen van vennootschappen zijn tijdrovende en daarmee kostbare aangelegenheden. Houdt u rekening met €2.500,00 per splitsing of fusie, inclusief leges, omzetbelasting en dergelijke.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van tijdsbesteding.

 

Legalisatie

Een zogenaamde legalisatie kost €60,50 per stuk en per handtekening.

 

Spoed

€150,00 exclusief omzetbelasting brengen wij in rekening als er sprake is van spoed.

Spoedtarief is van toepassing als u wilt dat uw dossier eerder wordt behandeld dan dat het aan de beurt is.

 

Reiskosten

Passeren buiten kantoor ook kan ook, mits noodzakelijk (liever zien we u op kantoor).

We rekenen geen voorrijkosten of reiskosten, maar brengen wel de tijdsbesteding in rekening voor onze reis naar u toe en weer terug aan de hand van het uurtarief dat de desbetreffende medewerker in rekening brengt.

 

Offerte?

Wij kunnen doorgaans redelijk goed inschatten hoeveel tijd het kost om een  dossier van het begin tot het einde te behandelen, zodat het mogelijk is dat een kostenopgave (of offerte, zie ook "offerteaanvraag") aan u kan worden verstrekt op basis van de aan het dossier (naar verwachting) te besteden tijd.

 

Uiteraard is dit lang niet altijd mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij een uitgebreide behandeling van een nalatenschap. Wel zullen wij u in dergelijke gevallen op de hoogte kunnen houden van de kosten die in een dergelijk dossier zijn gemaakt en er kan altijd een specificatie worden verstrekt van de tijd die aan uw dossier is besteed.

 

Eerste gesprek

Aan een eerste adviesgesprek van maximaal een half uur zijn overigens geen kosten verbonden (mits het niet komt tot opdrachtverlening).

 

Tarievenlijst

Download u hier onze tarievenlijst voor een volledig overzicht (2023).

Download u hier onze tarievelijst voor een volledig overzicht (2024) (griffieleges zijn in afwijking van wat er in dit stuk staat €155,00 voor een akte nalatenschap en €232,00 voor huwelijkse voorwaarden).